ON
ON
YOMEDIA
10AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong thời kì 1954 – 1975, cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam Việt Nam có vai trò trực tiếp đối với việc giải phóng miền Nam vì 

  • A. 
   trực tiếp đánh đổ ách thống trị của Mĩ và chính quyền Sài Gòn.
  • B. 
   trực tiếp đánh đổ ách áp bức của địa chủ, tư sản ở miền Nam.
  • C. 
   bảo vệ vững chắc cho hậu phương miền Bắc XHCN.
  • D. 
   làm thất bại hoàn toàn chiến lược toàn cầu của đế quốc Mĩ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Sau Hiệp định Giơnevơ (1954) cả nước chia thành hai miền:

  -  Miền Bắc: được giải phóng đi lên chủ nghĩa xã hội

  -  Miền Nam: vẫn đặt dưới ách thống trị của Mỹ và chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm Đại hội đảng họp từ 5 đến 10-9-1960 tại Hà Nội đã đề ra vai trò của cách mạng từng miền:

  -  Miền Bắc có vai trò quyết định nhất đến sự phát triển của cách mạng cả nước.

  -  Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam có vai trò quyết định trực tiếp đối với sự nghiệp giải phóng miền Nam.

   Chọn đáp án: A 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 262906

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF