ON
ON
YOMEDIA
05AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong quá trình hoạt động, Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đã truyền bá lý luận nào vào Việt Nam? 

  • A. 
   Lý luận cách mạng vô sản.‌‌
  • B. 
   Lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin.
  • C. 
   Lý luận cách mạng dân chủ tư sản.‌‌
  • D. 
   Lý luận giải phóng dân tộc.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Báo thanh niên và tác phẩm Dường Kách mệnh đã trang bị lí luận cách mạng giải phóng dân tộc vào Việt Nam.

  Chọn đáp án: D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 262696

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF