OFF
OFF
ADMICRO
23AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương Đảng lần thứ 15, điểm gì có quan hệ với phong trào Đồng khởi (1959-1960)? 

  • A. 
   Khởi nghĩa bằng lực lượng chính trị của quần chúng. 
  • B. 
   Con đường cách mạng miền Nam là khởi nghĩa giành chính quyền. 
  • C. 
   Trong khởi nghĩa, lực lượng chính trị của quần chúng là chủ yếu kết hợp với lực lượng vǜ trang nhân dân. 
  • D. 
   Khởi nghĩa bằng lực lượng vǜ trang là chủ yếu. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Phương hướng cơ bản của Nghị quyết Trung ương Đảng lần 15 là khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân bằng con đường đấu tranh chính trị là chủ yếu kết hợp với đấu tranh vǜ trang đánh đổ ách thống trị Mĩ - Diệm.

  NĂM 1960, cuộc Đồng khởi nổ ra tại huyện Mỏ Cày (Bến Tre), quần chúng nổi dậy giải tán chính quyền địch, đặc điểm của phong trào này là lực lượng chính trị là chủ yếu kết hợp với lực lượng vǜ trang nhân dân.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 278084

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF