ON
ON
YOMEDIA
00AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong khu vườn nhà Nam có 30 cây vừa cam, vừa chanh, vừa bưởi. Số cây cam bằng 75% số cây bưởi. Số cây chanh bằng 3/4 số cây bưởi. Hỏi vườn nhà Nam có bao nhiêu cây mỗi loại?

  • A. 
   Số cây cam và chanh đều là 8 (cây) Số cây bưởi là 12 (cây)
  • B. 
   Số cây cam 8 (cây) Cây chanh à 9 (cây) Số cây bưởi là 10 (cây)
  • C. 
   Số cây cam và chanh đều là 9 (cây) Số cây bưởi là 12 (cây)
  • D. 
   Số cây cam 8 (cây) Cây chanh à 9 (cây) Số cây bưởi là 12 (cây)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Vì 70% = 75/100 = 3/4 

  Tổng số phần bằng nhau là: 3 + 3 + 4 = 10 (phần)

  Mỗi phần bằng nhau là 30 : 10 = 3 

  Số cây cam và chanh đều là 3 x 3 = 9 (cây)

  Số cây bưởi là 3 x 4 = 12 (cây)

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 270925

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF