OFF
OFF
ADMICRO
06AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp ở Đông Dương (1897-1914), xã hội Việt Nam có chuyển biến nào sau đây? 

  • A. 

   Giai cấp nông dân ra đời. 

  • B. 
   Giai cấp địa chủ bị xóa bỏ. 
  • C. 
   Giai cấp địa chủ ra đời. 
  • D. 
   Giai cấp công nhận ra đời. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  - Địa chủ và nông dân là giai cấp cũ trong xã hội.

  - Công nhân là giai cấp mới được hình thành trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp.

  Chọn đáp án D.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 242091

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON