ON
ON
YOMEDIA
05AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trật tự Véc-xai – Oa-sinh-tơn được thiết lập phản ánh điều gì trong quan hệ quốc tế?

  • A. 
   Sự phân chia quyền lợi giữa các nước thắng trận 
  • B. 
   Tương quan lực lượng mới giữa các nước tư bản. 
  • C. 
   Sự bất đồng, mâu thuẫn về quyền lợi. 
  • D. 
   Sự xác lập ách thống trị và nô dịch đối với các nước bại trận.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Với hệ thống Véc-xai – Oa-sinh-tơn, một trật tự thế giới mới đã được thiết lập. Sự phân chia quyền lợi giữa các nước tại hội nghị đã phản ánh tương quan lực lượng mới giữa các nước tư bản (quy mô thị trường, thuộc địa, sự phát triển kinh tế sau chiến tranh).

  Đáp án cần chọn là: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 218030

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF