OFF
OFF
ADMICRO
22AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Tính chất nhân dân của cuộc kháng chiến chống Pháp biểu hiện ở điểm nào?

  • A. 
   Là cuộc kháng chiến do Đảng lãnh đạo. 
  • B. 
   Toàn thể nhân dân Việt Nam quyết tâm đứng lên chống Pháp xâm lược. 
  • C. 
   Thể hiện bản chất "vì dân" của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 
  • D. 
   Cách mạng Việt Nam là bộ phận của cách mạng thế giới. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta ngay từ ngày đầu đã được khẳng định là cuộc kháng chiến chính nghĩa, mang tính chất nhân dân, dân tộc sâu sắc. Thông qua những văn kiện cơ bản như "Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến", Chỉ thị Toàn dân kháng chiến và tác phẩm "Kháng chiến nhất định thắng lợi" đã khẳng định toàn thể nhân dân Việt Nam quyết tâm đứng lên chống Pháp xâm lược. Ngoài ra, các tác phẩm đó còn nhằm phát huy sức mạnh toàn dân, toàn diện để huy động toàn bộ nhân lực, vật lực đánh thắng giặc Pháp xâm lược.

  Chọn B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 273245

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF