OFF
OFF
ADMICRO
12AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Tính chất điển hình của Cách mạng tháng Tám NĂM 1945 ở Việt Nam là 

  • A. 
   dân chủ tư sản kiểu cǜ.       
  • B. 
   giải phóng dân tộc. 
  • C. 
   dân chủ tư sản kiểu mới.      
  • D. 
   dân tộc dân chủ nhân dân. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Việt Nam bắt đầu từ năm 1884 đã trở thành thuộc địa của Pháp, sau chiến tranh thế giới thứ nhất, Cách mạng tháng Tám đã đập tan ách thống trị của đế quốc thực dân, làn cho nước Việt Nam hoàn toàn độc lập. Vì thế, cách mạng tháng Tám mang tính chất điển hỉnh là cách mạng giải phóng dân tộc.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 280530

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON