OFF
OFF
ADMICRO
22AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Tính chất của xã hội Việt Nam khi thực dân Pháp đặt ách cai trị ở nước ta là 

  • A. 
   nước thuộc địa. 
  • B. 
   nước phong kiến nửa thuộc địa. 
  • C. 
   nước thuộc địa nửa phong kiến. 
  • D. 
   nước nửa thuộc địa nửa phong kiến. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Trước khi thực dân Pháp xâm lược, Việt Nam là một quốc gia phong kiến độc lập. Tuy nhiên, trước sự xâm lược của thực dân Pháp cùng với việc kí một loại các Hiệp ước “bán nước” Nhâm Tuất, Patonốt, Hácmăng của triều đình Nguyễn => Việt Nam trở thành một quốc gia nửa thuộc địa nửa phong kiến.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 278061

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF