OFF
OFF
ADMICRO
05AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Theo em ý nghĩa quan trọng nhất của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam là

  • A. 
   Lật đổ chế độ phong kiến tồn tại hàng chục thế kỉ ở Việt Nam.
  • B. 
   Chọc thủng khâu yếu nhất trong hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc.
  • C. 
   Người dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ.
  • D. 
   Đem lại độc lập tự do cho dân tộc Việt Nam.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng Việt Nam từ năm 1884 đến năm 1945 là chống đế quốc để giành độc lập dân tộc. Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 đã đem lại độc lập, tư do cho dân tộc Việt Nam nên nó có ý nghĩa quan trọng nhất.

  Đáp án cần chọn là: D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 211646

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON