OPTADS360
YOMEDIA
Video-Banner
 • Câu hỏi:

  The present water polo ball is made of _______.

  • A. 
   rubber
  • B. 
   leather
  • C. 
   bone
  • D. 
   wood

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT