ON
ON
YOMEDIA
23AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Tháng 4 - 1917, Lê nin có bản báo cáo quan trọng, chỉ ra mục tiêu và đường lối chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa đi vào lịch sử với tên gọi là

  • A. 
   Luận cương về vai trò của Đảng Cộng sản
  • B. 
   Sắc lệnh hòa bình và ruộng đất
  • C. 
   Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa
  • D. 
   Luận cương tháng tư.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Tháng 4 – 1917, Lê nin có bản báo cáo quan trọng, chỉ ra mục tiêu và đường lối chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa đi vào lịch sử với tên gọi là Luận cương tháng Tư.

  Đáp án cần chọn là: D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 220802

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF