ON
ON
YOMEDIA
22AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sự thất bại của phong trào Cần Vương (1885-1896) đã minh chứng cho điều gì?

  • A. 
   văn thân, sĩ phu xác dịnh không đúng đối tượng đấu tranh. 
  • B. 
   độc lập dân lộc không gắn liền với chế độ phong kiến. 
  • C. 
   thực dân Pháp đã cơ bản hoàn thành quá trình xâm lược. 
  • D. 
   văn thân, sĩ phu xác định không đúng nhiệm vụ dấu tranh.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Phong trào Cần Vương là phong trào theo khuynh hướng cứu nước phong kiến, mục tiêu đấu tranh của phong trào này là đánh Pháp giành lại độc lập, xây dựng chế độ phong kiến với vua hiền tôi giỏi. Tuy nhiên sự thất bại của phong trào Cần Vương cũng đồng nghĩa với sự sự thất bại của khuynh hướng cứu nước phong kiến - Độc lập dân tộc không gắn liền với chế độ phong kiến.

  Đáp án cần chọn là: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 217969

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF