OFF
OFF
ADMICRO
23AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sự kiện nào đánh dấu phong trào công nhân hoàn toàn trở thành phong trào tự giác?

  • A. 
   Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (1930).
  • B. 
   Bãi công của công nhân ở Ba Son (8 - 1925).
  • C. 
   Tổ chức Công hội thành lập ở Sài Gòn - Chợ Lớn (1920).
  • D. 
   Phong trào “vô sản hóa” được thực hiện. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Sự kiện đánh dấu phong trào đấu tranh của công nhân hoàn toàn chuyển sang tự giác là sự thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (1930) - đảng lãnh đạo toàn dân tộc Việt Nam chống Pháp, có cương lĩnh chính trị rõ ràng, đấu tranh cho mục tiêu chính trị.

  Chọn: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 283251

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF