ON
ON
YOMEDIA
22AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sự khác biệt trong chính sách đối ngoại của Tây Âu trong những năm 1950 - 1973 so với những năm đầu sau chiến tranh thế giới thứ hai là

  • A. 
   Chịu sự chi phối và ảnh hưởng sâu sắc của Mĩ.
  • B. 
   Tất cả các nước chuyển sang thực hiện đa phương hóa quan hệ với bên ngoài.
  • C. 
   Trừ một số nước tiếp tục liên minh với Mĩ, nhiều nước cố gắng hóa đa phương hóa quan hệ đối ngoại.
  • D. 
   Ủng hộ Mỹ trong chiến tranh Việt Nam và xâm lược trở lại thuộc địa của mình.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  - Giai đoạn từ năm 1945 đến năm 1950, Tây Âu liên minh chặt chẽ với Mĩ đồng thời tìm cách trở lại các thuộc địa cũ của mình.

  - Giai đoạn từ năm 1950 đến năm 1973, nhiều nước Tư bản Tây Âu một mặt vẫn tiếp tục liên min chặt chẽ với Mĩ; mặt khác cố gắng đã dạng hóa, đa phương hóa hơn nữa quan hệ đối ngoại.

  Đáp án cần chọn là: C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 212405

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF