ON
ON
YOMEDIA
21AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  So với thời kì 1930 - 1931, nhiệm vụ trước mắt của cách mạng thời kì 1936 - 1939 có điểm khác là 

  • A. 
   chống chế độ phản động ở thuộc địa và tay sai. 
  • B. 
   chống chế độ phản động ở thuộc địa, chống phát xít, chống chiến tranh. 
  • C. 
   chống đế quốc và bọn tay sai phản động. 
  • D. 
   chống đế quốc, chống phong kiến. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Nhiệm vụ cách mạng trước mắt của Phong trào cách mạng 1930 – 1931 là tiến hàng cuộc "tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản". Còn nhiệm vụ cách mạng trước mắt của Phong trào cách mạng 1936 – 1939 là đấu tranh chống chế độ phản động thuộc địa, chống phát xít, chống nguy cơ chiến tranh; đòi tự di, dân sinh, dân chủ, cơm áo và hòa bình. So với thời kì 1930 - 1931, nhiệm vụ trước mắt của cách mạng thời kì 1936 - 1939 có điểm khác là chống chế độ phản động ở thuộc địa, chống phát xít, chống chiến tranh.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 276911

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF