OFF
OFF
ADMICRO
17AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  So với cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897 – 1914), cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai (1919 – 1929) của thực dân Pháp ở Việt Nam có điểm mới nào dưới đây

  • A. 
   tăng cường đầu tư vào nông nghiệp, thủ công nghiệp
  • B. 
   đầu tư vào ngành giao thông vận tải và ngân hàng
  • C. 
   đầu tư vốn với tốc độ nhanh, quy mô lớn vào các ngành kinh tế
  • D. 
   vơ vét tài nguyên khoáng sản ở các nước thuộc địa

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  So với cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897-1914), cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai (1919-1929) của Pháp ở Việt Nam có điểm mới: Đầu tư vốn lớn, tốc độ nhanh, quy mô lớn.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 209862

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON