ON
ON
YOMEDIA
23AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, ngoài thực dân Pháp, đối tượng của cách mạng Việt Nam là

  • A. 
   trung, tiểu địa chủ.     
  • B. 
   tư sản dân tộc. 
  • C. 
   đại địa chủ phong kiến.               
  • D. 
   tiểu tư sản.  

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Sau khi đại chiến thế giới thứ nhất kết thúc, thực dân Pháp bắt tay vào thực hiện cuộc khai thác thuộc địa lần hai trên toàn cõi Đông Dương (1919 - 1929). Ngoài những chính sách về kinh tế, về cơ bản người Pháp vẫn thực thi chính sách dùng người bản xứ đánh người bản xứ, thiết lập hệ thống quan lại tay sai người Việt làm công cụ để thống trị nhân dân Đông Dương. Ở Việt Nam, kể từ sau khi nhà Nguyễn đầu hàng hoàn toàn thực dân Pháp, thì nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam bao gồm nhiệm vụ dân tộc và dân chủ. Dân tộc là đánh Pháp giành độc lập dân tộc, dân chủ là đánh phong kiến giành ruộng đất cho nhân dân. Trong bối cảnh hơn 90% dân số là nông dân thì nhiệm vụ dân chủ ở Việt nam càng trở nên quan trọng. Do đó, ngoài thực dân Pháp, đại địa chủ phong kiến cũng trở thành mục tiêu số 2 của cách mạng Việt

  Chọn C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 273978

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF