ON
ON
YOMEDIA
23AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sau Cách mạng tháng Tám, nước ta phải đối mặt với những khó khăn nào?

  • A. 
   Nạn đói, nạn dốt, giặc ngoại xâm. 
  • B. 
   Nạn đói, nạn dốt, nội phản. 
  • C. 
   Nạn đói, nạn dốt, khó khăn về tài chính, ngoại xâm và nội phản. 
  • D. 
   Nạn đói, nạn dốt, ngân sách nhà nước trống rỗng. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Cách mạng tháng Tám nǎm 1945 do Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo, "dân ta đã đánh đổ các xiềng xích thực dân gần 100 nǎm nay để gây dựng nên nước Việt Nam độc lập Dân ta lại đánh đổ chế độ quân chủ mấy mươi thế kỷ mà lập nên chế độ dân chủ cộng hoà" .Thắng lợi đó đã mở ra kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc Việt Nam: kỷ nguyên đất nước được độc lập, thống nhất, nhân dân lao động làm chủ xã hội và tạo ra những tiền đề cần thiết, từng bước đưa đất nước phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi do thắng lợi của Cách mạng tháng Tám đem lại, nhân dân ta và chính quyền cách mạng phải đương đầu với những khó khǎn, thử thách nặng nề. Chưa bao giờ trên đất nước ta lại có nhiều kẻ thù xâm lược hung bạo và xảo quyệt như vậy. Các thế lực xâm lược tuy có những ý đồ riêng và hành động cụ thể khác nhau song, mục tiêu chung của chúng là tiêu diệt chính quyền nhà nước Việt Nam non trẻ. Không chỉ có vậy, nhân dân ta và chính quyền cách mạng còn phải vượt qua những khó khǎn lớn về kinh tế, đời sống xã hội và nhất là di chứng nặng nề của gần một thế kỉ dưới ách đô hộ của thực dân phong kiến làm cho trên 90% số dân không biết chữ. Do đó, những khó khăn mà cách mạng Việt Nam phải đối phó sau CMT8 là nạn đói, nạn dốt, ngân sách nhà nước trống rỗng, nạn ngoại xâm và nội phản.

  Chọn C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 273243

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF