OFF
OFF
ADMICRO
17AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sáng tạo độc đáo của Nguyễn Ái Quốc trong việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (đầu năm 1930) là

  • A. 
   soạn thảo Cương lĩnh chính trị, giải quyết nhiệm vụ dân tộc và dân chủ.
  • B. 
   giữ vai trò triệu tập và chủ trì Hội nghị thành lập Đảng.
  • C. 
   kết hợp phong trào yêu nước, phong trào công nhân với chủ nghĩa Mác - Lênin.
  • D. 
   tiến hành Hội nghị thành lập Đảng ở nước ngoài.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  - Theo chủ nghĩa Mác – Lê-nin: Đảng Cộng sản được thành lập ở các nước là sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác – Lê – nin và phong trào công nhân.

  - Ở Việt Nam: bên cạnh phong trào công nhân thì phong trào yêu nước của các giai cấp, tầng lớp nhân dân khác cũng diễn ra mạnh mẽ => Nguyễn Ái Quốc đã có điểm sáng tạo là: kết hợp phong trào yêu nước + phong trào công nhân + chủ nghĩa Mác – Lê-nin để thành lập nên Đảng Cộng sản Việt Nam.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210851

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON