ON
ON
YOMEDIA
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sai lầm lớn nhất của Liên Xô trong quá trình thực hiện cải tổ đất nước là

  • A. 
   thực hiện kinh tế thị trường.
  • B. 
    thực hiện đa nguyên chính trị. 
  • C. 
    thực hiện dân chủ hoá đời sống chính trị.
  • D. 
    thực hiện kinh tế bao cấp trong một thời gian dài. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án: B

  Giải thích: Sai lầm lớn nhất của Liên Xô trong quá trình thực hiện cải tổ đất nước là thực hiện đa nguyên chính trị, từ đó đánh mất vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Và dẫn đến sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 281591

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON