ON
ON
YOMEDIA
09AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nội dung nào sau đây phản ánh bước phát triển mới của phong trào cách mạng 1930-1931 Việt Nam so với các phong trào yêu nước trước đó? 

  • A. 

   Xây dựng được một mặt trận thống nhất dân tộc rộng rãi. 

  • B. 

   Thực hiện nhiệm vụ chống đế quốc, giành độc lập dân tộc. 

  • C. 

   Khối liên minh công nông được hình thành trong thực tế. 

  • D. 
   Đã thực hiện thành công khẩu hiệu “người cày có ruộng”.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  A loại vì trong giai đoạn 1930 – 1931 chưa hình thành mặt trận dân tộc thống nhất.

  B loại vì nội dung của phương án này không phải là bước phát triển mới của phong trào cách mạng 1930-1931 Việt Nam so với các phong trào yêu nước trước đó.

  C chọn vì trong phong trào 1930 – 1931, khối liên minh công nông được hình thành trong thực tế. Đây là điều mà trước đó chưa có.

  D loại vì trong phong trào 1930 – 1931 việc thực hiện chia lại ruộng đất cho dân cày nghèo mới chỉ thực hiện được ở 1 số địa phương thuộc Nghệ An và Hà Tĩnh chứ chưa thực hiện hoàn toàn được khẩu hiệu “người cày có ruộng” trên cả nước.

  Chọn đáp án C.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 242133

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF