OFF
OFF
ADMICRO
02AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nội dung nào sau đây không thuộc đường lối cải cách-mở cửa của Trung Quốc từ 1978?

  • A. 
   Chuyển sang nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa.  
  • B. 
   Lấy phát triển kinh làm trung tâm.
  • C. 
   Thực hiện đường lối "ba ngọn cờ hồng".    
  • D. 
   Tiến hành cải cách và mở cửa.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 199927

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON