OFF
OFF
ADMICRO
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nội dung nào không phản ánh đúng vai trò của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên?

  • A. 
   Tuyên truyền lí luận cách mạng giải phóng dân tộc theo khuynh hướng vô sản vào Việt Nam.
  • B. 
   Chuẩn bị cho cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước.
  • C. 
   Lãnh đạo một số cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân.
  • D. 
   Chuẩn bị về tổ chức và đội ngũ cán bộ cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Các đáp án A, C, D: đều là vai trò của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên.

  Đáp án B: Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên thuộc giai đoạn 1919 – 1930. Sau đó phân hóa thành hai tổ chức cộng sản => sáp nhập thành Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong khi Cách mạng tháng Tám thuộc giai đoạn 1939 – 1945 => Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên không chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám giành chính quyền trong cả nước.

  Chọn: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 283302

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON