OFF
OFF
ADMICRO
09AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nội dung nào sau đây chứng tỏ Đại hội lần II đánh dấu một mốc quan trọng trong quá trình lãnh đạo và trưởng thành của Đảng ta? 

  • A. 
   Khẳng định vẫn tiếp tục đường lối lãnh đạo của Đảng. 
  • B. 
   Đưa Đảng ta ra hoạt động công khai và đổi tên thành Đảng Lao động Việt Nam. 
  • C. 
   Thông qua báo cáo Bàn về cách mạng của đồng chí Trường Chinh. 
  • D. 
   Đảng ta đã ra hoạt động công khai. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đại hội Đảng lần thứ hai được tổ chức trung tuần tháng 2 năm 1951 diễn ra trong bối cảnh quốc tế và trong nước thuận lợi nhất là khi cuộc kháng chiến của ta được quốc tế ủng hộ và đặt quan hệ ngoại giao và chúng ta đã giành được thế chủ động chiến lược trên chiến trường chính Bắc bộ. Đại hội này là đại hội kháng chiến thắng lợi không chỉ ở việc nó đã đặt ra và giải quyết hàng loạt vấn đề trọng yếu của cách mạng Việt Nam trong bối cảnh mới mà nó còn đánh dấu mốc quan trọng trong quá trình lãnh đạo của Đảng khi mà sau một thời gian hoạt động bí mật, Đảng đã ra hoạt động công khai với tên là Đảng lao động Việt Nam.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 276916

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON