OFF
OFF
ADMICRO
14AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:
  • A. 
   giải phóng dân tộc gắn liền với giải phóng giai cấp.
  • B. 
   đánh giá đúng khả năng lãnh đạo của giai cấp công nhân.
  • C. 
   tạo ra mối liên hệ gắn bó giữa công nhân và nông dân.
  • D. 
   thể hiện rõ tinh thần quốc tế vô sản.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  - Đáp án A đúng vì đây là nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam.

  - Đáp án B loại vì Cương lĩnh không nêu vấn đề này.

  - Đáp án C loại vì mối liên hệ gắn bó giữa công nhân và nông dân đã có từ trước.

  - Đáp án D loại vì nội dung liên hệ với các dân tộc bị áp bức và vô sản thế giới không phải là nội dung trọng tâm của Cương lĩnh.

  Chọn đáp án: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 261836

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON