ON
ON
YOMEDIA
08AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Những giai cấp trong xã hội Việt Nam có từ trước cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của Thực dân Pháp là

  • A. 
   Nông dân, địa chủ phong kiến
  • B. 
   Nông dân, địa chủ phong kiến, công nhân
  • C. 
   Nông dân, địa chủ phong kiến, tiểu tư sản
  • D. 
   Nông dân, địa chủ phong kiến, tư sản dân tộc

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 200268

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF