OFF
OFF
ADMICRO
17AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nhận xét nào sau đây không đúng khi đánh giá về nhiệm vụ cách mạng được xác định trong Cương lĩnh chính trị (năm 1930)?

  • A. 
   Bao gồm nhiệm vụ dân tộc, dân chủ.
  • B. 
   Nhiệm vụ dân tộc được nhấn mạnh hơn.
  • C. 
   Phù hợp với tình hình xã hội Việt Nam.
  • D. 
   Nhiệm vụ dân tộc và dân chủ được đặt ngang nhau.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  - Nhiệm vụ cách mạng là đánh đổ đế quốc, phong kiến, tư sản phản cách mạng làm cho nước Việt Nam được độc lập; lập chính phủ công nông binh, tổ chức quân đội công nông, tịch thu hết sản nghiệp lớn của đế quốc; tịch thu ruộng đất của đế quốc và bọn phản cách mạng chia cho dân cày nghèo, tiến hành cách mạng ruộng đất.

  - Nhận xét:

  + Nhiệm vụ trên bao gồm 2 nhiệm vụ dân tộc và dân chủ, chống đế quốc và chống phong kiến nhưng nhiệm vụ chống đế quốc được nhấn mạnh hơn

  + Điều này là phù hợp với tình hình Việt Nam vì mâu thuẫn chủ yếu trong xã hội là mâu thuẫn dân tộc

  Đáp án cần chọn là: D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 206649

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON