OFF
OFF
ADMICRO
19AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nhận xét nào sau đây đúng về điểm chung của Trật tự thế giới theo hệ thống Vécxai - Oasinhtơn và Trật tự thế giới hai cực lanta?

  • A. 
   Quan hệ quốc tế bị chi phối bởi các cường quốc.
  • B. 
   Có sự phân cực rõ rệt giữa hai hệ thống chính trị xã hội khác nhau.
  • C. 
   Bảo đảm việc thực hiện quyền tự quyết của các dân tộc.
  • D. 
   Hình thành trên cơ sở thỏa thuận giữa các nước cùng chế độ chính trị.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  - Đáp án B loại vì ở Trật tự thế giới theo hệ thống Vécxai – Oasinhtơn chỉ có các nước tư bản chủ nghĩa còn ở Trật tự thế giới hai cực lanta thì gồm cả nước TBCN và Liên Xô XHCN.

  - Đáp án C loại vì cả hai trật tự này đều không bảo đảm việc thực hiện quyền tự quyết của các dân tộc. Trong đó, Trật tự thế giới theo hệ thống Vécxai – Oasinhtơn là sự áp đặt giữa nước thắng trận đối với nước bại trận 1 cách gay gắt còn Trật tự thế giới hai cực lanta thì sự áp đặt có giảm bớt nhưng vẫn tồn tại và quyền tự quyết dân tộc không được thực hiện hay đảm bảo.

  - Đáp án D loại vì Trật tự thế giới theo hệ thống Vécxai – Oasinhtơn được hình thành trên cơ sở thỏa thuận của các nước TBCN thắng trận còn Trật tự thế giới hai cực lanta hình thành trên cơ sở thỏa thuận của các nước TBCN và Liên Xô XHCN thắng trận.

  - Đáp án A chọn vì cả hai trật tự này đều thể hiện quan hệ quốc tế bị chi phối bởi các cường quốc thắng trận.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 262636

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON