OFF
OFF
ADMICRO
01AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nhận xét đầy đủ về Nghị quyết lần thứ 15 của Đảng (1/1959) là 

  • A. 
   chỉ ra con đường tiến lên của cách mạng miền Nam.
  • B. 
   thể hiện sự độc lập, tự chủ của Đảng. 
  • C. 
   chỉ ra một cách toàn diện con đường tiến lên của cách mạng miền Nam, thể hiện sự đúng đắn độc lập, tự chủ và quyết đoán của Đảng. 
  • D. 
   thể hiện độc lập tự do. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Nghị quyết lần thứ 15 của Đảng chỉ ra một cách toàn diện con đường tiến lên của cách mạng miền Nam: khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân bằng đấu tranh chính trị kết hợp đấu tranh vǜ trang đánh đổ ách thống trị của Mĩ – Diệm. Thể hiện sự độc lập, quyết đoán và tự chủ của Đảng trước những hành động của Mĩ – Diệm thì cách mạng miền Nam không còn con đường nào khác ngoài cách mạng bạo lực.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 280540

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON