ON
ON
YOMEDIA
03AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam từ năm 1930 đến năm 2000 là

  • A. 
   Tinh thần yêu nước của nhân dân Việt Nam.
  • B. 
   Sự đoàn kết, đồng lòng giữa Đảng và nhân dân.
  • C. 
   Sự ủng hộ của quốc tế.
  • D. 
   Sự lãnh đạo của Đảng với đường lối đúng đắn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam từ năm 1930 đến năm 2000 là sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng với đường lối cách mạng đúng đắn, độc lập, tự chủ, sáng tạo. Vì nếu không có sự lãnh đạo của Đảng sức mạnh của toàn dân tộc sẽ không được quy tụ, phát huy một cách triệt để để làm nên mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam

  Đáp án cần chọn là: D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 211724

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF