ON
ON
YOMEDIA
10AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nhận định nào sau đây là đúng về cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam? 

  • A. 

   Chứng tỏ đường lối cách mạng giải phóng dân tộc của Đảng là sáng tạo. 

  • B. 

   Khẳng định đường lối cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới là sáng tạo. 

  • C. 

   Là thành công của một cuộc cách mạng có tính chất thổ địa và phản đế. 

  • D. 
   Là kết quả của việc thực hiện bản Luận cương chính trị tháng 10-1930. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Phân tích các phương án.

  A chọn vì Đảng đã rất đúng đắn khi nêu cao vấn đề giải phóng dân tộc lên hàng đầu và nhạy bén chớp thời cơ để lãnh đạo nhân dân ta tiến hành Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trước khi quân Đồng minh kéo vào Đông Dương.

  B loại vì loại vì nói về tính dân chủ tư sản kiểu mới là nói về tính chất chứ không phải đường lối.

  C loại vì lúc này nhiệm vụ giải phóng dân tộc (phản đế) là nhiệm vụ số 1 hàng đầu, còn nhiệm vụ giải phóng giai cấp (phản phong, thổ địa cách mạng) tạm thời gác lại.

  D loại vì trong giai đoạn 1939 – 1945, Đảng đã quay trở lại những điểm đúng đắn của Cương lĩnh chính trị đầu tiên khi nêu vấn đề giải phóng dân tộc lên hàng đầu.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 242150

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF