ON
ON
YOMEDIA
21AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nguyên nhân khách quan dẫn đến thắng lợi của cách mạng Tháng Tám năm 1945 do

  • A. 
   sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Đông Dương
  • B. 
   thắng lợi của quân đồng minh với chủ nghĩa phát xít 
  • C. 
   sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc 
  • D. 
   nghệ thuật khởi nghĩa linh hoạt, sáng tạo 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  - Sau khi Nhật đảo chính lật đổ Pháp (9/3/1945), Nhật là kẻ thù duy nhất của nhân dân Việt Nam

  - Ngày 15/8/1945, Nhật hoàng tuyên bố đầu hàng Đồng minh không điều kiện trên sóng phát thanh Nhật Bản, kẻ thù duy nhất của Việt Nam đã gục ngã.

  => Điều kiện khách quan thuận lợi cho tổng khởi nghĩa đã đến. Đảng ta kịp thời chớp lấy thời cơ “ngàn năm có một” (sau khi Nhật đầu hang Đồng minh đến trước khi quân Đồng minh vào Việt Nam để giải giáp quân Nhật) này để phát động nhân dân tiến hành tổng khởi nghĩa giành thắng lợi

  Chọn đáp án: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 281614

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON