ON
ON
YOMEDIA
23AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nghị quyết của hội nghị nào dưới đây đã khắc phục triệt để những hạn chế trong Luận cương chính trị (tháng 10/1930) của Đảng Cộng sản Đông Dương? 

  • A. 
   Hội nghi Ban Chấp hành Trung Ương Đảng (tháng 11/1939).
  • B. 
   Hội nghi Ban Chấp hành Trung Ương Đảng (tháng 11/1940).
  • C. 
   Hội nghi Ban Chấp hành Trung Ương Đảng (tháng 5/1941).
  • D. 
   Hội nghi Ban Chấp hành Trung Ương Đảng (tháng 3/1945).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Những quyết định của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (tháng 5/1941) đã khắc phục triệt để những hạn chế trong Luận cương chính trị (tháng 10/1930). Vì:

  -  Đã giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa nhiệm vụ dân tộc và dân chủ, đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên vị trí hàng đầu, nhiệm vụ dân chủ chỉ đề ra ở mức độ thấy và phải phục vụ cho nhiệm vụ dân tộc.

  -  Thành lập Mặt trận Việt Minh để “liên hiệp hết thảy các giới đồng bào yêu nước, không phân biệt giàu nghèo, già trẻ, gái trai, không phân biệt tôn giáo và xu hướng chính trị, đặng cùng nhau mưu cuộc dân tộc giải phóng và sinh tồn” à khắc phục hạn chế của Luận cương chính trị về việc xác định lực lượng cách mạng.

  Chọn đáp án: C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 262873

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF