ON
ON
YOMEDIA
05AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Năm 1936, Đảng Cộng sản Đông Dương đề ra chủ trương thành lập mặt trận với tên gọi là:

  • A. 
   Mặt trận dân tộc thống nhất
  • B. 
   Mặt trận Thống nhất dân chủ Đông Dương
  • C. 
   Mặt trận nhân dân chống phát xít và nguy cơ chiến tranh
  • D. 
   Mặt trận Thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Tháng 7/1936 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương do Lê Hồng Phong chủ trì ở Thượng Hải (Trung Quốc)  dựa trên  Nghị quyết Đại hội 7 của QTCS, đề ra đường lối và phương pháp đấu tranh:

  * Nhiệm vụ chiến lược của cách mạng tư sản dân quyền  Đông Dương là  chống đế quốc và phong kiến.

  * Nhiệm vụ trực tiếp, trước mắt là   đấu tranh chống chế độ phản động thuộc địa, chống phát xít, chống nguy cơ chiến tranh, đòi tự do, dân sinh, dân chủ, cơm áo, hòa bình.

  *  Phương pháp đấu tranh: Kết hợp các hình thức công khai và bí mật, hợp pháp và bất hợp pháp.

  * Chủ trương: Thành lập Mặt trận thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương. Tháng 3/1938, đổi thành Mặt trận thống nhất dân chủ Đông Dương, gọi tắt là Mặt trận dân chủ Đông Dương.

  => D. Mặt trận thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 209875

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF