OFF
OFF
ADMICRO
07AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Mục tiêu đấu tranh trong thời khóa cách mạng 1930 – 1931 là gì? 

  • A. 
   Chống đế quốc và phong kiến đòi độc lập dân tộc và ruộng đất dân cày. 
  • B. 
   Chống bọn phản động thuộc địa và tay sai của chúng, đòi tự do, dân chủ, cơm áo, hòa bình. 
  • C. 
   Chống đế quốc và phát xít Pháp – Nhật, đòi độc lập cho dân tộc. 
  • D. 
   Chống phát xít, chống chiến tranh, bảo vệ hòa bình. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Mục tiêu đấu tranh thời kì 1930 - 1931 là chống đế quốc giành độc lập dân tộc | và chống phong kiến giành ruộng đất cho nông dân.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 278068

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON