OFF
OFF
ADMICRO
19AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Mục tiêu đấu tranh của phong trào dân chủ 1936 – 1939 được Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (7 – 1936) xác định là

  • A. 
   độc lập, tự do, dân chủ, cơm áo và hòa bình.
  • B. 
   tự do, dân sinh, dân chủ, cơm áo và hòa bình.
  • C. 
   nới rộng quyền báo chí, tự do đi lại.   
  • D. 
   tự do, dân chủ và thả tù chính trị.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hội nghị đã xác định mục tiêu chủ yếu trước mắt của cách mạng Việt Nam là đấu tranh chống chế độ thuộc địa, chống phát xít và chiến tranh, đòi tự do, dân chủ, cơm áo và hòa bình.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210490

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF