OPTADS360
ADMICRO
Video-Banner
  • Exercise 1: Choose the sentence which has the closest meaning to the original one.

    Câu hỏi:

    Mary tried to keep calm although she was very disappointed.

    Lời giải tham khảo:

    Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT