ON
ON
YOMEDIA
00AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Lý luận giải phóng dân tộc của Nguyễn Ái Quốc được truyền bá vào Việt Nam trong những năm 1921-1929 có điểm khác biệt nào sau đây so với chủ trương cứu nước của các sĩ phu đầu thế kỉ XX? 

  • A. 

   Gắn độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội. 

  • B. 

   Giải phóng dân tộc khỏi sự áp bức của thực dân. 

  • C. 

   Gắn vấn đề dân tộc với dân chủ, dân quyền. 

  • D. 
   Giành độc lập gắn với khôi phục chế độ quân chủ. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  A chọn vì trong lý luận giải phóng dân tộc của Nguyễn Ái Quốc được truyền bá vào Việt Nam trong những năm 1921-1929, Nguyễn Ái Quốc đã chỉ rõ chiến lược và sách lược của cách mạng Việt Nam. Trong đó nêu rõ gắn liền độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội.

  B loại vì chỉ nêu giải phóng dân tộc là chưa đầy đủ và đây cũng không phải là điểm mới.

  C loại vì nội dung của phương án này không phải là điểm mới

  D loại vì Nguyễn Ái Quốc không nêu độc lập gắn với khôi phục chế độ quân chủ.

  Chọn đáp án A.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 242126

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF