ON
ON
YOMEDIA
08AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Liên Xô dựa vào thuận lợi nào là chủ yếu đế xây dựng lại đất nước?

  • A. 
   Nhũng thành tựu từ công cuộc xây dụng chù nghĩa xã hội trước chiến tranh.
  • B. 
   Sự ủng hộ của phong trào cách mạng thế giới.
  • C. 
   Tính ưu việt của Chủ nghĩa xã hội và nhiệt tình cùa nhân dân sau ngày chiến thắng.
  • D. 
   Lãnh thổ lớn và tài nguyên phong phú.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  - Tính ưu việt của Chủ nghĩa xã hội được thể hiện ở những điểm sau:

  1. Mục tiêu cao nhất của CNXH là giải phóng con người khỏi mọi ách bóc lột về kinh tế và nô dịch về tinh thần, tạo điều kiện cho con người phát triển toàn diện;

  2. Cơ sở vật chất của CNXH được tạo ra bởi một lực lượng sản suất tiên tiến, hiện đại;

  3. CNXH là từng bước xoá bỏ chế độ tư hữu tư bản chủ nghĩa, thiết lập chế độ công hữu về tư liệu sản xuất;

  4. CNXH tạo ra cách tổ chức lao động và kỷ luật lao động mới với năng suất cao;

  5. CNXH thực hiện nguyên tắc phân phối theo lao động;

  6. Nhà nước trong CNXH là nhà nước dân chủ kiểu mới, thể hiện bản chất giai cấp công nhân, đại biểu cho lợi ích, quyền lực và ý chí của nhân dân lao động;

  7. Trong xã hội xã hội chủ nghĩa (XHCN), các quan hệ giai cấp - dân tộc - quốc tế được giải quyết phù hợp, kết hợp lợi ích giai cấp - dân tộc với chủ nghĩa quốc tế trong sáng.

  - Nhiệt tình của nhân dân sau ngày chiến thắng phát xít, cộng thêm vào đó là tình thần tự lực, tự cường của nhân dân. Nhờ nhân tố này, Liên Xô đã hoàn thành kế hoạch 5 năm khôi phục kinh tế (1946 – 1950) trong 4 năm 3 tháng.

  => Tính ưu việt của Chủ nghĩa xã hội và nhiệt tình của nhân dân sau ngày chiến thắng là nhân tố quan trọng để Liên Xô xây dựng lại đất nước.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 209218

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF