YOMEDIA
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Hòa tan hoàn toàn 12,1g hỗn hợp bột CuO và ZnO cần 100ml dung dịch HCl 3M. Tính phần trăm theo khối lượng của mỗi oxit trong hỗn hợp ban đầu.

  • A. 
   33% CuO và 67% ZnO
  • B. 
   35% CuO và 65% ZnO
  • C. 
   67% CuO và 33% ZnO
  • D. 
   60% CuO và 40% ZnO

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  VHCl = 100ml = 0,1 lít ⇒ nHCl = CM . V = 0,1 . 3 = 0,3 mol

  Đặt x và y là số mol CuO và ZnO trong hỗn hợp.

  CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O (1)

  ZnO + 2HCl → ZnCl2 + H2O (2)

  b) Tình thành phần hỗn hợp, dựa vào phương trình hóa học (1), (2) và dữ kiện đề bài cho ta có hệ phương trình đại số:

  Theo phương trình: nHCl (1) = 2. nCuO = 2.x mol; nHCl (2) = 2. nZnO = 2y mol

  ⇒ nHCl = 2x + 2y = 0,3 (∗)

  Ta có: mCuO = (64 + 16).x = 80x ; mZnO = (65 + 16).y = 81y

  ⇒mhh = 80x + 81y = 12,1. (∗∗)

  Từ (∗) và (∗∗) ta có hệ phương trình

  \(\left\{ \begin{array}{l}
  2x + 2y = 0,3\\
  80x + 81y = 12,1
  \end{array} \right.\)

  Giải hệ phương trình trên ta có: x = 0,05; y= 0,1.

  ⇒ nCuO = 0,05 mol, nZnO = 0,1 mol

  mCuO = 80 . 0,05 = 4 g

  \(\% {m_{CuO}} = \frac{{4.100\% }}{{12,1}} = 33\% \)

  %mZnO = 100% - 33% = 67%

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 116183

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA