ON
ON
YOMEDIA
07AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về chấm dứt chiến tranh lặp lại hòa bình ở Đông Dương đối với Việt Nam có điểm hạn chế là

  • A. 
   chưa giải phóng được vùng nào ở nước ta. 
  • B. 
   mới giải phóng được miền Bắc.
  • C. 
   chỉ giải phóng được miền Nam.     
  • D. 
   chỉ giải phóng được vùng Tây Bắc.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về chấm dứt chiến tranh lặp lại lóa binh Đông Dương đối với Việt Nam cổ điển hạn chế là mới giải phóng được miền Bắc. Miền Nam vẫn phải tiếp tục cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân để giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

   Chọn đáp án: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 261840

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF