OFF
OFF
ADMICRO
21AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hiến pháp thứ 2 của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa đã được công bố ngày tháng năm nào ? 

  • A. 
   2/1/1961.  
  • B. 
   1/1/1960. 
  • C. 
   11/1/1959.  
  • D. 
   5/9/1960. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Từ khi hòa bình lập lại, miền Bắc được hoàn toàn giải phóng và nhân dân đã hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân. Ở miền Nam còn bị đế quốc và phong kiến thống trị, nước nhà còn tạm thời bị chia cắt làm hai miền, nhân dân miền Nam tạm thời chuyển sang một hình thế cách mạng mới. Khoảng 5 năm sau giải phóng, miền Bắc đã hoàn thành công cuộc khôi phục kinh tế và phát triển kinh tế-văn hóa, công cuộc cải tạo và xây dựng chủ nghĩa xã hội đang hoàn thành thắng lợi. Trong giai đoạn mới của cách mạng, Quốc hội cần phải sửa đổi bản Hiến pháp năm 1946 cho phù hợp với tình hình và nhiệm vụ mới vào ngày 1/1/1960. Đây là bản Hiến pháp thứ hai của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 276917

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF