OFF
OFF
ADMICRO
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hạn chế của cuộc cách mạng dân tộc dân chủ ở Trung Quốc (1946-1949) là

  • A. 
   Chưa thống nhất hoàn toàn lãnh thổ Trung Quốc.
  • B. 
   Đưa Trung Quốc đi theo con đường Xã hội chủ nghĩa.
  • C. 
   Chưa xóa bỏ hoàn toàn những tàn dư phong kiến.
  • D. 
   Vẫn còn lệ thuộc vào các nước tư bản phương Tây.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Cuộc cách mạng dân tộc dân chủ ở Trung Quốc trong những năm 1936 - 1939 thắng lợi. Dẫn đến sự ra đời nước Cộng hòa Nhân Dân Trung Hoa. Đã chấm dứt ách nô dịch và thống trị của đế quốc; xóa bỏ hoàn toàn những tàn dư của chế độ phong kiến; mở ra kỉ nguyên độc lập, tự do và tiến lên chủ nghĩa xã hội. Tuy nhiên, cuộc cách mạng này mới chỉ thực hiện được nhiệm vụ giải phóng lục địa, chưa nắm được quyền kiểm soát với đảo Đài Loan. Đến năm 1997 và 1999, Trung Quốc mới thu hồi được chủ quyền đối với Hồng Công, Ma Cao.

  Đáp án cần chọn là: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 206571

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON