OFF
OFF
ADMICRO
08AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hai xu hướng bạo động và cải cách ở Việt Nam đầu thế kỉ XX không có sự khác biệt về

  • A. 
   quan niệm phạm trù cứu nước. 
  • B. 
   phương thức tập hợp lực lượng.
  • C. 
   chủ trương, cách làm.       
  • D. 
   mục tiêu cách mạng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  * Giống nhau:

  - Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh đều là những sĩ phu phong kiến chịu ảnh hưởng các tư tưởng tư sản tiến bộ, đều xuất phát từ tấm lòng yêu nước để tìm con đường giải phóng dân tộc. Con đường đó theo khuynh hướng dân chủ tư sản.

  - Tạo ra những cuộc vận động cách mạng mới theo con đường dân chủ tư sản.

  - Thống nhất về chủ trương chiến lược, thống nhất về mục đích cách mạng là muốn cứu nước, cứu dân, gắn liền dân với nước, gắn cứu nước với duy tân làm đất nước phát triển theo hướng cách mạng tư sản đứng lên con đường chủ nghĩa tư bản.

  - Được sự ủng hộ nhiệt tình của đông đảo quần chúng nhân dân. Tuy nhiên cả hai xu hướng cách mạng này đều chưa xây dựng được những cơ sở vững chắc cho xã hội.

  - Do hạn chế về tầm nhìn và tư tưởng nên cả hai xu hướng cách mạng này đều bị thất bại.

  * Khác nhau:

  Nội dung

  Phan Bội Châu

  Phan Châu Trinh

  Chủ trương

  - Vận động quần chúng và tranh thủ sự giúp đỡ bên ngoài để tiến hành bạo động chống Pháp, xây dựng chế độ chính trị mới ở Việt Nam.

  - Đoạn tuyệt với chế độ phong kiến, hô hào nhân dân cải cách kinh tế, văn hoá, xã hội, nâng cao dân trí, tiến tới cứu nước.

  Phương pháp

  - Tổ chức phong trào Đông Du, đưa học sinh sang Nhật học, chuẩn bị cho công cuộc đánh Pháp cứu nước.

  - Bạo động, ám sát.

  - Cổ động thực nghiệp, lập hội kinh doanh.

  - Mở trường theo lối mới để nâng cao dân trí.

  - Vận động đổi mới “phong hóa”, cải cách lối sống, bài trừ mê tín dị đoan.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 209824

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON