RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Hai điện tích \(q_1\) và \(q_2\) đặt cách nhau 30 cm trong không khí, chúng hút nhau với một lực F=1,2 N. Biết \(q_1\) + \(q_2\) =- 4.10-6 C và \(\left |q_1 \right |\) < \(\left |q_2 \right |\).

  Xác định loại điện tích của \(q_1\) và \(q_2\). Tính \(q_1\) và \(q_2\).

  • A. 
   \(q_1\)=2.10-6 C và  \(q_2\) =- 6.10-6 C.
  • B. 
   \(q_1\)=-2.10-6 C và  \(q_2\) = 6.10-6 C.
  • C. 
   \(q_1\)= - 6.10-6 C.và  \(q_2\) =2.10-6 C
  • D. 
   \(q_1\)= 6.10-6 C.và  \(q_2\) = 2.10-6 C

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Hai điện tích hút nhau => \(q_1\) và \(q_2\). trái dấu => |\(q_1\).\(q_2\)| = - \(q_1\).\(q_2\)

  \(F=9.10^9.\frac{\left |q_1q_2 \right |}{\varepsilon .r^2}\)  

  ⇒ |\(q_1\).\(q_2\)| = - \(q_1\).\(q_2\) =12.10^-^1^2\ (1)

  Mà  \(q_1\) + \(q_2\) =- 4.10-6 C (2) và  \(\left |q_1 \right |\) < \(\left |q_2 \right |\).(3)

  Kết hợp (1), (2), (3) ⇒ \(q_1\)=2.10-6 C và  \(q_2\) =- 6.10-6 C.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 4609

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA