OFF
OFF
ADMICRO
21AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Góp phần thực hiện việc kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước, thúc đẩy nhanh sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam là ý nghĩa các

  • A. 
   phong trào chấn hưng nội hóa, bài trừ ngoại hóa.
  • B. 
   phong trào đòi tự do dân chủ của tiểu tư sản. 
  • C. 
   phong trào vô sản hóa.
  • D. 
   phong trào công nhân. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Phong trào vô sản hóa đã nâng cao ý thức chính trị cho giai cấp công nhân => phong trào công nhân phát triển mạnh mẽ, có sự liên kết giữa các phong trào với nhau => thúc đẩy sự ra đời của 3 tổ chức cộng sản (1929) => hợp nhất thành Đảng Cộng sản Việt Nam.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 280524

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF