OFF
OFF
ADMICRO
14AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đường lối đổi mới trong chủ trương xây dựng chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc có đặc điểm gì?

  • A. 
   Lấy phát triển văn hóa làm trọng tâm.   
  • B. 
   Lấy phát triển kinh tế, chính trị làm trọng tâm. 
  • C. 
   Lấy cải tổ chính trị làm trọng tâm.            
  • D. 
   Lấy phát triển kinh tế làm trọng tâm. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đại cách mạng văn hóa vô sản kết thúc đã để lại hậu quả nặng nề đối với đất nước Trung Quốc nhất là đối với nền kinh tế. Hai năm sau sự kiện này , đát nước Trung Quốc bắt đầu bước vào công cuộc cải cách, mở cửa được thông qua trong Hội nghị trung ương lần thứ 3 khóa XI của Đảng cộng sản Trung Quốc (12 - 1978).Tại hội nghị này, Đảng cộng sản đã chủ trương chuyển sang cải cách, mở cửa về kinh tế với hàng loạt các biện pháp nằm thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Sau đó, qua các kì đại hội XII và XIII, Đảng cộng sản Trung Quốc cũng nhấn mạnh vấn đề cải cách kinh tế đi đôi với những cải cách về chính trị và xã hội. Tuy nhiên trọng tâm của công cuộc cải cách mở cửa là lấy phát triển kinh tế làm trọng tâm.

  Chọn D 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 275133

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON