ON
ON
YOMEDIA
21AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Điểm sáng tạo của Nguyễn Ái Quốc khi xác định nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam so với cách mạng vô sản ở phương Tây là gì?

  • A. 
   Cách mạng Việt Nam phải trải qua 3 bước phát triển, trước hết là giải phóng dân tộc.
  • B. 
   Tiến hành ngay một cuộc đấu tranh giai cấp để tiến tới xã hội cộng sản.
  • C. 
   Tiến hành đồng thời đấu tranh dân tộc và giai cấp để tiến tới xã hội cộng sản.
  • D. 
   Chỉ cần tiến hành cuộc đấu tranh dân tộc để đi tới xã hội cộng sản.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  - Điểm sáng tạo của Nguyễn Ái Quốc khi xác định nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam so với cách mạng vô sản ở phương Tây là xác định cách mạng Việt Nam cần phải trải qua tuần tự 3 cuộc cách mạng, trước hết là cuộc tư sản dân quyền cách mạng có nhiệm vụ giải phóng dân tộc vì mâu thuẫn chủ yếu trong xã hội Việt Nam là mâu thuẫn giữa toàn thế dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp, tay sai.

  - Ở các nước tư bản phương Tây, mâu thuẫn chủ yếu là mâu thuẫn giữa tư sản và vô sản nên có thể tiến hành ngay một cuộc đấu tranh giai cấp- cách mạng vô sản

  Đáp án cần chọn là: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 206650

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF