OFF
OFF
ADMICRO
19AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Điểm khác nhau cơ bản giữa Cương lĩnh chính trị đầu tiên do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo với Luận cương chính trị do Trần Phú soạn thảo là về

  • A. 
   nhiệm vụ và lực lượng của cách mạng. 
  • B. 
   giai cấp lãnh đạo cách mạng 
  • C. 
   chiến lược cách mạng của Đảng.
  • D. 
   mối quan hệ cách mạng Việt Nam và thế giới. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Điểm khác nhau cơ bản giữa Cương lĩnh chính trị đầu tiên do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo với Luận cương chính trị do Trần Phú soạn thảo là về nhiệm vụ và lực lượng cách mạng. Nếu Cương lĩnh chính trị đầu tiên xác định nhiệm vụ của cách mạng là đánh đổ đế quốc Pháp, bọn phong kiến và tư sản phản cách mạng, làm cho nước Việt Nam độc lập tự do, như vậy Cương lĩnh chính trị đã đặt nhiệm vụ dân tộc lên hàng đầu. Trong khi đó, Luận cương chính trị xác định hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng là đánh đổ phong kiến và đánh đổ đế quốc, có nghĩa là đề cao nhiệm vụ dân chủ, đấu tranh giai cấp. Về lực lượng cách mạng, Cương lĩnh chính trị nêu: lực lượng cách mạng là công nhân, nông dân, tiểu tư sản, trí thức; còn phú nông, trung, tiểu địa chủ và tư sản thì lợi dụng hoặc trung lập. Luận cương chính trị chỉ xác định động lực của cách mạng là giai cấp công nhân và nông dân. Luận cương chính trị chưa thấy được vai trò cách mạng của các giai cấp khác như tiểu tư sản, trí thức, phú nông, trung, tiểu địa chủ và tư sản.

  Chọn A 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 276253

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF